ഹെയർകട്ടിംഗും തിന്നിംഗ് വിൽപ്പനയും

എവിടെയും സ Sh ജന്യ ഷിപ്പിംഗ്

വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ഹെയർഡ്രെസിംഗ് കത്രിക

വലുപ്പമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കത്രിക, കത്രിക എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണ കാറ്റലോഗിലൂടെ ബ്ര rowse സുചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് 4.5 "ഇഞ്ച് മുതൽ 7.0" ഇഞ്ച് വരെയുണ്ട്.